امریکا ستیزی

دشمن شماره يك آمريكاييم! خوبست يا بد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

بحران روابط ایران و امریکا در طول چهل سال عمر نظام جمهوری اسلامی، بحران های بزرگی بر ایرانیان وارد ساخته و امید ان میرفت که بعد از توافق هسته ای روبه صلح و اشتی رود اما همان سیاست چهل ساله حاکم بر کشورمان با ازمایشهای موشکی جانی دوباره به ان بخشید. اینکه ما دشمن شماره یک امریکاییم خوبست یا بد؟

جزئیات

فیدل کاسترو از ظهور تا افول

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

در سال 1959 مردم کوبا که از دیکتاتوری خسته شده بودند، جذب وعده فیدل جوان برای دموکراسی شدند تا سرکوب را خاتمه دهند. اما او اولین کسی بود که با 47 سال حکومت بر کوبا به وعده های انقلاب خود خیانت کرد. با شعار مبارزه با امپریالیسم و امریکا ستیزی، کشور را به خاک سیاه نشاند. منتقدانش می‌گویند او کشور را وارد ویرانی اقتصادی کرد، آزادی‌های اساسی 11 میلیون کوبایی را بر باد داد و باعث شد بیش از یک میلیون نفر به تبعید بروند. اما حامیان فیدل او را «مدافع خستگی‌ناپذیر فقرا» می‌نامند.

جزئیات