#نزاع مذهبی

افراط گرایی مذهبی در افغانستان قدرت می گیرد

۱۳۹۵ آذر ۱۱

افراط گرایی مذهبی در دانشگاه‌ها، مدارس، شبکه‌های اجتماعی و حتی نیروهای پلیس نفوذ کرده است

جزئیات