#اقلیت دینی

حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی

۱۳۹۵ آذر ۱۵

بر حكومت اسلامى لازم است كه با همه مردم حتى اقليت ‏هاى دينى نيكوترين رفتارها را داشته باشد و فرقى نمى ‏كند كه این اقلیت از پیروان اديان الهى مانند مسيحيان باشند يا پيروان مكاتب ديگر

جزئیات