#امام حسن عسکری

عصر خفقان

۱۳۹۵ آذر ۱۷

دستور كتبی حضرت صادر شد كه: «كسی بر من سلام نكند و حتی كسی با دست، مرا نشان ندهد و به طرف من اشاره نكند، چون جان شما در خطر است.»

جزئیات