#نفی خودبرتربینی

پاسداشت کرامت انسان در سیره پیامبر خاتم

۱۳۹۵ آذر ۲۰

او برترین مخلوق و علت خلقت بود ولی در همان حال کرامت هیچ بشری را نادیده نمی‌گرفت. چنین نگاهی بود که دوست و دشمن را پروانه‌وار گرد شمع وجودش جمع کرده بود.

جزئیات