مساجد استانبول

گفتگو با یکی از بانیان مساجد شیعی در ترکیه

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

دولت ما را متهم می‌کرد و می‌گفت شما برای ایران کار می‌کنید و حتی ما را به دادگاه و زندان هم می‌بردند اما کم‌کم طوری شد که دولت متوجه شد ما خائن وطن و ملت ترکیه نیستیم

جزئیات