#رأفت و بخشندگی

چه باورهایی باعث می شود که انسانها را نبخشاییم ؟

۱۳۹۶ شهریور ۰۱

برای ایجاد تغییر در رفتار بیرونی از طریق باورها، یک سلسله باور های خاصی هستند که باید به فرزندان و مخاطبان و متعلّمین، به طریق استدلال ارائه شوند. بعد از آموزش این باورها به صورت مستدل به مخاطبین، این افراد مستعد می شوند تا در صورت لزوم ببخشایند. این باورهایی که باید آموخته شوند، چهار دسته هستند:

جزئیات

رفق و مدارای پیامبر(ص)، رمز هدایت دشمنان اسلام

۱۳۹۵ آذر ۲۶

چگونه یک نفر تنها بدون برخورداری از پشتوانه‌های قومی و مادی، به آن سرعت توانست از مردمانی چنان جاهل و بدکردار انسان‌هایی در اوج کرامت و ایثار بسازد؟!

جزئیات