حکومت استبدادی

سلطه مطلقه و خطرات ان

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

سلطه سیاسی مفهومی است در ارتباط با آن دسته از نظامهای سیاسی که رئيس حكومت در اداره دولت به دموکراسی اعتقادی ندارد. برای سلطه چند تعریف ذکر شد

جزئیات