#حکومت یک میلیارد مسلمان

آشنایی با کتاب «گام های بیداری»، تازه ترین اثر آیت الله سید محمد شیرازی

۱۳۹۵ آذر ۲۹

این کتاب مشتمل بر دو بخش است که در بخش اول (مقدمات اساسی انجام اصلاحات) به ویژگی های لازم برای اصلاح گران می پردازد و در بخش دوم مباحثی را پیرامون دیکتاتوری بیان می کند

جزئیات