#مشکلات مهاجران مسلمان

تضادّ فرهنگی، دغدغه مهاجران مسلمان

۱۳۹۵ دی ۰۱

من هر روز اين مُعضل را دارم. آيا من در اين فرهنگ تازه بايد به فرزندانم اجازه بدهم مطابق اصول بچه‌های کانادايی رفتار کنند يا به فرهنگ خودمان پايبند بمانم؟

جزئیات