#محروم از تحصیل

نسل سوخته خاورمیانه

۱۳۹۵ دی ۰۴

كودكان خاورمیانه اكنون به جای تحصيل و آماده‌شدن برای آينده، يا در اردوگاه‌های مرزی و مستقر در كشورهای ديگر آواره و سرگردانند، يا سلاح به‌دست گرفته‌اند و مشغول جنگ هستند

جزئیات