رابطه ترکیه با داعش

ایدئولوژی پشت یک ترور

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

دیکتاتورها مغرورند. آنها خود را در برابر تاریخ مصون می‌بینند. آنها از مذهب و فتنه انگیزی برای اهداف کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند اما تبعات بلندمدت آن را نادیده می‌گیرند.

جزئیات