#اسلام و تروریسم

دین صلح و جهل مقدس

۱۳۹۶ مهر ۱۲

گفتگوی حاضر واکاوی مبانی نظری گروههای تندرویی نظیر داعش است. دکتر داوود فیرحی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقدند در اسلام اگرچه با ترور مواجه بوده ایم اما تروریسم مبانی تئوریک فقهی ندارد و خشونتی که امروز در جهان اسلام شاهد هستیم وارداتی است. خشونتی که در این گروهها از باب ضرورت تئوریزه شده است و دلیل شرعی ندارد و یا اگر دلیلی شرعی هم برای آن بیاورند دلیل شرعی ثانویه است.

جزئیات

ایدئولوژی پشت یک ترور

۱۳۹۵ دی ۰۶

دیکتاتورها مغرورند. آنها خود را در برابر تاریخ مصون می‌بینند. آنها از مذهب و فتنه انگیزی برای اهداف کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند اما تبعات بلندمدت آن را نادیده می‌گیرند.

جزئیات