#جامعه ارمانی اسلام

گستره تامین اجتماعی در اسلام

۱۳۹۶ تیر ۲۴

در جامعه، اقشار ضعیفی وجود دارند که نیازمند کمک هم وطنان و دولتمردان هستند و بدون ارائه حمایت ها و خدمات اجتماعی، امکان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند. در اسلام نیز تأمین خدمات اجتماعی یکی از ارکان پیوند و همبستگی مردم در جامعه دانسته شده و نسبت به ایجاد شکاف طبقاتی هشدار داده شده است. آنچه در ادامه می خوانید دربرگیرنده راهکارهایی است که اسلام برای تأمین خدمات اجتماعی ارائه می دهد.

جزئیات

اسلام دین رأفت و رحمت

۱۳۹۵ دی ۰۸

اسلام دین رأفت، رحمت، گذشت، برابری، عدالت و تساهل و تسامح است. بر این مدعی شواهدی بسیار از سیره پیامبر اسلام می توان دید که در نوشتار پیش رو به گوشه هایی از آن میپردازیم.

جزئیات