خدمت به خلق

قهرمانان خاموش

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

تنها گليم خويش از آب بر كشيدن نمی تواند زيان ابدی را از انسان بردارد، بلكه می بايست افزون بر گليم خويش، در انديشه گليم ديگران بود و دستگير و راهنمای آنان شد

جزئیات