کودک آزاری

خاله‌بازی‌های واقعی

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

لباس چین دار سفیدی تنش کرده‌اند عروسکی در آغوش دارد، گفته‌اند قرار است عروس شود و او در همان حال و هوای کودکانه فکر می‌کند قرار است خاله بازی کنند. داماد هم پشت لبش سبز نشده و سعی می‌کند ادای مرد‌ها را در بیاورد. سعی می‌کند ژست مردانه اش را حفظ کند اما دلش برای بازی با بچه هایی که مشغول شیطنت هستند قنج می‌رود. چقدر زود کودکیشان دست خوش بازی‌های زندگی شد و حالا باید در قالب یک آدم بزرگ زندگی کنند و مسئولیت یک زندگی زناشویی گریبانگیرشان شده است.

جزئیات

چگونه با کودک آزاری مقابله کنیم؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

در روزگار کنونی که تحقق «دهکده جهانی» را شاهد بوده و با توسعه و تکثر فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، سرعت غيرقابل باوری را در انتقال پيام، مد، نمادها، ارزش‌ها و ساير شاخصه‌های اجتماعی جوامع مختلف به يکديگر شاهد هستيم و شرايط به گونه‌ای شده که ديگر نمي‌توان دروازه‌های شهر را روی تغييرات بست؛ در اين احوال، ناگزير بايد در درون جامعه‌مان اين‌قدر بر مبنای فرهنگ بومی و ارزش و سنت‌های نهادينه‌شده در متن جامعه، نوآوری توأم با شهامت تابوشکنی داشته باشيم تا همچنان در کورس سنگين دنيای ارتباطات امروز که اتفاقا آسيب‌های اجتماعی بس سنگينی هم دارند، بتوانيم گليم خود را از آب بيرون بکشيم و حرف‌هايی براي گفتن داشته باشيم.

جزئیات

تأثیرات مخرب کودک آزاری

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

محیط اجتماعی تأثیری شگرف بر شکل گیری شخصیت آدمی دارد بنابراین اگر انسان در دوره کودکی پیوسته تحقیر شود به انسانی حقیر و دارای عقده حقارت تبدیل می گردد

جزئیات