آزار جنسی

چگونه با کودک آزاری مقابله کنیم؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

در روزگار کنونی که تحقق «دهکده جهانی» را شاهد بوده و با توسعه و تکثر فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، سرعت غيرقابل باوری را در انتقال پيام، مد، نمادها، ارزش‌ها و ساير شاخصه‌های اجتماعی جوامع مختلف به يکديگر شاهد هستيم و شرايط به گونه‌ای شده که ديگر نمي‌توان دروازه‌های شهر را روی تغييرات بست؛ در اين احوال، ناگزير بايد در درون جامعه‌مان اين‌قدر بر مبنای فرهنگ بومی و ارزش و سنت‌های نهادينه‌شده در متن جامعه، نوآوری توأم با شهامت تابوشکنی داشته باشيم تا همچنان در کورس سنگين دنيای ارتباطات امروز که اتفاقا آسيب‌های اجتماعی بس سنگينی هم دارند، بتوانيم گليم خود را از آب بيرون بکشيم و حرف‌هايی براي گفتن داشته باشيم.

جزئیات