#تنبیه در مدارس

تأثیرات مخرب کودک آزاری

۱۳۹۵ دی ۱۲

محیط اجتماعی تأثیری شگرف بر شکل گیری شخصیت آدمی دارد بنابراین اگر انسان در دوره کودکی پیوسته تحقیر شود به انسانی حقیر و دارای عقده حقارت تبدیل می گردد

جزئیات