اسلام و جوانان

مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ نشستی تحت عنوان «فلسفه ی پیشرفت در زندگی» برگزار کرد

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

در چهارچوب فعالیت های هفتگی مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ که با عنوان «نشست جوانان» و به منظور حمایت از گفتمان فرهنگی میان عناصر تشکیل دهنده ی جامعه ی عراقی و با انگیزه ی استمرار بخشیدن به شماری از فعالیت ها به جهت حمایت از جوانان عراقی و ایجاد واکنش در آنان با قصد آشکار شدن توانمندی ها و نیروهای نوآورِ آنان برگزار می شود، این مؤسسه نشستی تحت عنوان «فلسفه ی پیشرفت در زندگی» برگزار کرد.

جزئیات