#راه پیشرفت جوانان

چرا تغییر نمی‌کنیم؟

۱۳۹۶ مهر ۳۰

ترک سکون و سستی و تلاش برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی، لازمه رشد و پیشرفت انسان است. ترس از شکست، افتادن در دام غرور و فقدان امکانات سه عاملی است که انسان را به حفظ وضع موجود راضی نگاه داشته و مانع از ایجاد تحول و حرکت به سمت تعالی می شود. پس بر آدمی است که با این موانع به مبارزه برخاسته و در گام اول تغییر را از خود شروع کند، تا از این طریق به جامعه ای بهتر و پیشرفته تر دست یابد.

جزئیات

مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ نشستی تحت عنوان «فلسفه ی پیشرفت در زندگی» برگزار کرد

۱۳۹۵ دی ۱۳

در چهارچوب فعالیت های هفتگی مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ که با عنوان «نشست جوانان» و به منظور حمایت از گفتمان فرهنگی میان عناصر تشکیل دهنده ی جامعه ی عراقی و با انگیزه ی استمرار بخشیدن به شماری از فعالیت ها به جهت حمایت از جوانان عراقی و ایجاد واکنش در آنان با قصد آشکار شدن توانمندی ها و نیروهای نوآورِ آنان برگزار می شود، این مؤسسه نشستی تحت عنوان «فلسفه ی پیشرفت در زندگی» برگزار کرد.

جزئیات