#بی اخلاقی مسلمانان

آیا دینداران از اخلاق دور شده اند؟

۱۳۹۵ دی ۱۵

بسیاری از کارشناسان و جامعه شناسان سخن از فروپاشی اخلاقی می کنند و معتقدند مردم ایران در عرصه اخلاق به عقب رفته اند

جزئیات