#مذهب در مدارس آمریکا

جایگاه مذهب در مدارس آمریکا

۱۳۹۵ دی ۱۶

دولت اجازه ندارد از مدارس برای تحت اجبار قرار دادن شعور و ضمیر دانش‌آموزان، یا برای مهرتأیید زدن بر دین استفاده کند، اما مدارس دولتی نیز اجازه ندارند جلوی آزادی بیان مذهبی را بگیرند.

جزئیات