#اعتماد به روسیه

سوريه، صحنه آزمون روابط تهران- مسکو

۱۳۹۵ دی ۱۶

در روابط تهران- مسکو، روس‌ها کمتر قابل اعتماد بوده و گام‌های برداشته شده با آنان هميشه با ترديد و در سايه‌ای از ابهام همراه بوده است.

جزئیات