#تربیت در نهج البلاغه

افق تربیت انسان

۱۳۹۷ خرداد ۲۹

امام علی (ع)، انسانِ نمونۀ دست یافته به غایت تربیت و واصل به هدایت و حکمت و سلامت را چنین معرّفی کرده است:

جزئیات

موانع و مقتضیات تربیت بر اساس آموزه های نهج البلاغه

۱۳۹۵ دی ۱۸

فعلِ تربیت با رفع موانع و ایجاد مقتضیات به عنوان زمینه تربیت سامان مى‌یابد، و تا چنین نشود، تربیت به‌درستى تحقق نمى‌یابد

جزئیات