بینش سیاسی

اهمیت بینش سیاسی در اصلاح جامعه

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

مهمترین وظیفه اصلاح طلبان، برخورداری از درک سیاسی صحیح نسبت به مسائل پیرامون شان است زیرا بدون چنین درکی فرد نمی تواند جرقه کار اصلاح و تغییر اوضاع را بزند و آن را شروع کند.

جزئیات