انسان نرمال

چگونه یک جامعه مطلوب ساخته می شود؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

هر کنشی واکنشی دارد، هر حرف ناپسندی پیامدی دارد. در جهان فعلی عموماً سخن و عمل ناشایستی، بدون پاسخ نمی‌ماند

جزئیات