#رحمت الهی

توبه، مهم ترین هنر آدمی

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۴

هیچ انسانی بد به دنیا نمی آید. بدی ها عَرَضی است و بدی و بدکاری، ذاتیِ هیچ انسانی نیست.

جزئیات

گستره رحمت الهی

۱۳۹۵ دی ۲۶

چیزی نمی تواند در نظام هستی یافت شود که بهره و نصیبی از رحمت الهی نداشته باشد؛ امید به رحمت پروردگار، مهم ترین سرمایه ای است که برای یک انسان مومن در ابدیت خود وجود دارد.

جزئیات