#گستره رحمت

گستره رحمت الهی

۱۳۹۵ دی ۲۶

چیزی نمی تواند در نظام هستی یافت شود که بهره و نصیبی از رحمت الهی نداشته باشد؛ امید به رحمت پروردگار، مهم ترین سرمایه ای است که برای یک انسان مومن در ابدیت خود وجود دارد.

جزئیات