#اندیشه اسلامی

پژوهشی درباره "شک" و ویژگیهای تشکیک سازنده

۱۳۹۵ دی ۲۶

شک و یقین حالاتی در اندیشه بشری است که از دیر زمانها مورد بحث و جدل اندیشمندان شرق و غرب بوده. برخی برای شک ارزشی بیش از اندازه قائل شده اند و می گویند برای پی بردن به تمام حقایق، گام نخست تشکیک در انهاست. در اندیشه اسلامی شک و یقین چه جایگاهی دارند. گفتار پیش رو به جایگاه، عرصه و بایسته های شک و یقین می پردازد.

جزئیات