اندیشه داعش

پنج کتاب بنیان فکری داعش

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

طی پنج سال اخیر که اصطلاحاتی نظیر خلافت اسلامی، انتحار یا استشهاد، سلفیسم جهادی، قلمروگشایی و بیعت با خلیفه، هجرت و … رواج پیدا کرده، یک باره متوجه شدیم متأسفانه جامعه دانشگاهی و حتی حوزوی ما، کاری جدی در این زمینه تولید نکرده است. انتظار این است که به زمینه های موجده و مقوم خشونت در همین نزدیکی توجه و تعمق بیشتری بشود. در متن پیش رو به مهمترین کتابها که در پیدایش تفکر داعش موثر بوده اند می پردازیم.

جزئیات