#افزایش دین گریزی

اسلام بدون روحانیان

۱۳۹۶ آذر ۰۱

امروزه این پرسش مورد مداقه قرار می گیرد که مردم غیر روحانی با روحانیان چه نسبتی برقرار می کنند؟ کارکردهای روحانیان در طول تاریخ، چه تحولاتی را پشت سرنهاده است؟ اقبال و یا ادبار جامعه نسبت به روحانیان به چه میزانی بوده است؟ آیا از روحانی گریزی به روحانی ستیزی پیش خواهیم رفت؟ آینده رابطه جامعه با روحانیان چگونه خواهد بود؟

جزئیات

ترویج کفر و رد ایمان در جهان امروز

۱۳۹۵ دی ۲۹

مطالعات اخیر سازمان های پژوهشی گویای افول دینداری و افزایش چشمگیر بی دینان در جهان است، امری که به جوامع غربی محدود نگشته و دامنگیر کشورهای اسلامی نیز شده است. به دلیل اهمیت موضوع جمعی از پژوهشگران و اساتید دانشگاه کشور عراق، طی نشستی در مؤسسه تحقیقاتی-پژوهشی آیت الله شیرازی برای بررسی دلایل رشد الحاد به بحث و گفت و گو نشستند.

جزئیات