وهابیت در اندونزی

شیعه هراسی، ابزار وهابیان اندونزی

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

ظهور پدیده وهابیت در این کشور و اتهام زنی این گروه به شیعیان اندونزی، فضای اختلاف و شیعه هراسی را بر این کشور سایه افکند و زمینه ساز ظهور و بروز داعش شد.

جزئیات