#حقارت

معضلی به نام چشم و هم چشمی

۱۳۹۵ بهمن ۰۲

خودانکاری و توجه به دیگران حداقل آسیب چشم و هم چشمی است. اگر فرد خود را از شخصی که مورد قیاس قرار داده پایین تر ببیند حقیر می شود و اگر بالاتر ببیند دچار تکبر می گردد.

جزئیات