#اسلام و ترامپ

چراییِ خودشیفتگی دیوانه‌وار ترامپ

۱۳۹۵ بهمن ۰۳

در انتخابات اخیر امریکا فردی خارق العاده به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد. انسان خودشیفته ای که نگاهی متفاوت نسبت به همه چیز دارد. چنین شخصیتی در ترامپ زائیده چیست؟ و دیدگاههای مذهبی او چگونه ساخته شده است؟

جزئیات