شیعیان مالزی

صدور فتوای ممنوعیت تشیع در مالزی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

در فتوایی که از طرف رئیس هیئت فتوای ایالت سلانگور مالزی صادر شده، انجام اعمال و فرایض دینی بر طبق مذهب شیعه منع می‌شود و افرادی که برای آن مذهب تبلیغ می‌کنند مجازات خواهند شد.

جزئیات