#مسجد امام علی

ماجرای جالب گرفتن مجوز مسجد امام علی(ع) در دانمارک

۱۳۹۵ بهمن ۰۵

به شهردار گفتم هدفم از ساخت مسجد آن است که معماری شرقی و هنر اصيل اسلامی و نحوه عبادت و اعتقادات مسلمانان را به همه نشان دهم ما ملتی با فرهنگ و مخالف تروریست هستیم. دوازده امام ما در راه مبارزه با استبداد ترور شدند.

جزئیات