توهین به مقدسات

ماهیت سیاسی جرایم توهین به مقدسات و ارتداد

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

«احمد کورو» از انگیزه های سیاسی نهفته در جرم انگاری کفر و ارتداد می گوید.

جزئیات

راه اشتباه فرانسه در مقابله با بنیادگرایی

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

مکرون با زیر پا گذاشتن آزادی مذهب، اسلام گرایان را تقویت می کند.

جزئیات

جایگاه اصل آزادی بیان در توهین به مقدسات

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

توهین به مقدسات مذهبی دیگران آنجا که نتیجه‌ای جز برانگیخته‌شدن و تحریک‌شدن متقابل آنان ندارد، کاری زشت و قبیح است؛ ولی این امر به معنای تعطیل ارشاد و روشنگری نیست

جزئیات