مرجعیت شیرازی

نگاهی به زندگی ایت الله شهید سید حسن شیرازی

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

ایت الله سید حسن شیرازی سفرهای تبلیغی زیادی با هدف نشر و دفاع از ارمانهای شیعه داشت. در این نوشتار به شرح این سفرها می پردازیم.

جزئیات

جایگاه رسانه در اندیشه ایت الله العظمی شیرازی

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

از بارزترین شاخصه های مرجعیت شیرازی می توان به اشتی سنت و مدرنیته پرداخت، مقوله ای که در جهان کنونی به صورت تعارض و مقابله این دو با یکدیگر ظاهر شده است. در اندیشه شیرازیها در عین پایبندی به میراث کهن شیعی، پدیده های نوظهور در جهت پیشبرد اندیشه اسلامی و پیشرفت جامعه مورد بهره برداری قرار می گیرد. از بارزترین موارد میتوان به گسترش شبکه های ماهواره ای وابسته به این بیت اشاره کرد که با انتقادهای زیادی مواجه شده است. در این نوشتار به جایگاه رسانه در اندیشه این مرجعیت می پردازیم.

جزئیات