شبکه های ماهواره ای شیرازی

جایگاه رسانه در اندیشه ایت الله العظمی شیرازی

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

از بارزترین شاخصه های مرجعیت شیرازی می توان به اشتی سنت و مدرنیته پرداخت، مقوله ای که در جهان کنونی به صورت تعارض و مقابله این دو با یکدیگر ظاهر شده است. در اندیشه شیرازیها در عین پایبندی به میراث کهن شیعی، پدیده های نوظهور در جهت پیشبرد اندیشه اسلامی و پیشرفت جامعه مورد بهره برداری قرار می گیرد. از بارزترین موارد میتوان به گسترش شبکه های ماهواره ای وابسته به این بیت اشاره کرد که با انتقادهای زیادی مواجه شده است. در این نوشتار به جایگاه رسانه در اندیشه این مرجعیت می پردازیم.

جزئیات