عوامل رشد دروغ

چه چیز موجب رواج دروغ در جامعه می شود؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

پژوهشی که از سوی شورای اجتماعی کشور انجام شده، نشان می دهد پنداشت مردم در مواردی چون «صداقت»، «امانتداری» و «درستکاری» به شدت افت کرده است

جزئیات