#راهکار مبارزه با دروغ

چه چیز موجب رواج دروغ در جامعه می شود؟

۱۳۹۵ بهمن ۱۲

پژوهشی که از سوی شورای اجتماعی کشور انجام شده، نشان می دهد پنداشت مردم در مواردی چون «صداقت»، «امانتداری» و «درستکاری» به شدت افت کرده است

جزئیات