#وحدت در اندیشه مرجعیت شیرازی

جایگاه وحدت در منظومه ارزش های اسلامی

۱۳۹۶ آبان ۰۷

موافقین و مخالفین وحدت همواره یکدیگر را متهم به افراط و تفریط می کنند. آیا وحدت با اهل سنت و دیگر مخالفین همواره پسندیده است

جزئیات

به سوى حكومت يك ميليارد مسلمان

۱۳۹۶ تیر ۲۱

جزیرة العرب، سرزمینی گرم و خشک که مردمی با بافت بومی و قبیله ای در جنگ و ستیزی مداوم باهم به سر می‌بردند. اکلشان پشم شتر اغشته به خون و رفتار رایجشان زنده بگور کردن دختران. پیامبری در میانشان ظهور کرد که دلهای خشن را نرم‌خو نمود اداب و سننشان را تغییر داد و در سایه اتحاد و همدلی بزرگترین امپراتوری دوران را پدید اورد. اما ان جلال و شکوه دیری نپایید که با دوری مسلمانان از احکام دینشان در هم شکست و به تفرقه، تشتت و جنگ و ستیز گرایید. مصلحان و اندیشوران اسلامی همواره در اندیشه برگردان ان حشمت و عزت به مسلمانها بوده‌اند تا انها را از ذلت فقر، جنگ و تفرقه برهانند. ایت الله سید محمد شیرازی در کتاب بیداری مسلمانان به اسباب عقب ماندگی مسلمانان می‌پردازد و راهکار های نجات انها را از این حال زار بیان میدارد. در مجموعه مقالاتی برگرفته از این کتاب به این موضوع می‌پردازیم.

جزئیات

وحدت، بایسته ها و راهکارها

۱۳۹۵ بهمن ۱۳

وحدت، موضوعی جنجالی است که از دیرباز مورد نقاش گروههای مختلف شیعی بوده. وحدوین مخالفان وحدت را به فرقه گرایی و ایجاد تشویش در صفوف جامعه اسلامی متهم می کنند و مخالفان وحدت انها را به چشم پوشی از اصول فکری شیعه متهم می نمایند. اما این مقوله کمتر با ریز بینی مورد نظر قرار گرفته و ابعاد مختلف ان گشوده شده است. گفتار پیش رو به ابعاد و زوایای این بحث می پردازد و بایسته ها و راهکارهای وحدت اسلامی را مورد پژوهش قرار می دهد.

جزئیات