اتحاد شیعه و سنی

وحدت، بایسته ها و راهکارها

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

وحدت، موضوعی جنجالی است که از دیرباز مورد نقاش گروههای مختلف شیعی بوده. وحدوین مخالفان وحدت را به فرقه گرایی و ایجاد تشویش در صفوف جامعه اسلامی متهم می کنند و مخالفان وحدت انها را به چشم پوشی از اصول فکری شیعه متهم می نمایند. اما این مقوله کمتر با ریز بینی مورد نظر قرار گرفته و ابعاد مختلف ان گشوده شده است. گفتار پیش رو به ابعاد و زوایای این بحث می پردازد و بایسته ها و راهکارهای وحدت اسلامی را مورد پژوهش قرار می دهد.

جزئیات