دمکراسی در اسلام

راشد غنوشی از بنیاد گرایی تا دمکراسی خواهی

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

غنوشی چهره‌ مطرحی در میان اندیشه‌ورزان کنونی جهان اسلام است که کارش را از کنشگری سیاسی با رنگ و بوی ستیزه‌جویی آغاز کرد و پس از تجربه در عرصه سیاست، ارزش‌هایی چون دمکراسی، حقوق بشر و آزادی فردی را بدیلی به جهاد فرامرزی و ساختار استبدادی به جوامع اسلامی پیشنهاد می‌کند.

جزئیات

نقش شورا در اداره کشورها

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

امروزه دمکراسی بهترین و موفق ترین شیوه در اداره کشورهای مترقی جهان است که نهاد های مختلف حکومتی بر اساس ان شکل گرفته اند. این قانون حیاتی در دین اسلام «شورا» نامیده شده و متون کهن اسلامی بر اهمیت ان نه تنها در اداره کشور بلکه در مدیریت فردی و خانوادگی تاکید می نماید.

جزئیات