خرافه نوروز

نوروز در دیدگاه ایت الله شیرازی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

نوروز از اعیاد ایرانیان محسوب می‌شود.در روایات اسلامی نیز از \"نیروز\" نام برده شده است. فقها اما در تطبیق این روز با آنچه در روایات آمده است، و

جزئیات