#سید حسین یثربی

استراتژی امام علی (ع) در دوران خلفا

۱۳۹۴ اسفند ۲۶

حضرت امیر تنها صبر کردند، نه بیعت کردند و نه دست به شمشیر بردند، اما همواره عدم مشروعیت دستگاه سقیفه و نارضایتی از نظام موجود را ابراز کردند

جزئیات