مقایسه اقتصاد ایران با جهان

چرا ایران راحت تحریم می‌شود؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

کشوری منزوی و کم اثر در تجارت و صنعت جهانی به سادگی نادیده و مورد تحریم قرار می گیرد. ایران باید در مدار‌های قدرت، ثروت، صنعت و فرهنگ منطقه‌ای و جهانی حضور داشته باشد. دکتر محمود سریع القلم، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در نوشتاری نقش ایران را در صنعت و اقتصاد جهانی با کشورهای دیگر مقایسه می کند و به دلایل تحریم ایران می پردازد.

جزئیات