کیفیت عمل

آثار فردی و اجتماعی آیه ‎‎«مثقال ذره»

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

در اسلام در بررسی اعمال انسان ها کیفیت عمل مهم است، نه کمیت؛ بنابراین گرچه بعضی کارها به نظر انسان کوچک می آید اما می تواند مانع تعالی روح شود

جزئیات