#ایات و روایات خوب شنیدن

خوب شنیدن را بیاموزیم

۱۳۹۵ بهمن ۲۱

خوب شنیدن در آئین اسلام مورد تشویق قرار گرفته و در ایات و روایات بدان توجه شده و به شنودگان ارا و نظرات مختلف بشارت داده شده است. چرا باید برای رسیدن به موفقیت و کامیابی شنونده خوبی باشیم؟

جزئیات