شیعیان مصر

مصادره کتب شیعه در نمایشگاه کتاب قاهره

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

نیروهای امنیتی مصر شماری از انتشارات شیعه حاضر در نمایشگاه کتاب قاهره را بستند و اقدام به بازداشت ناشران و مصادره کتاب‌های شیعیان حاضر در این نمایشگاه کردند

جزئیات